Sara Pratt

Logo

Sara K. Pratt
Civil Rights and Fair Housing Consultant

6509 Eastern Avenue
Takoma Park, MD 20912
Phone: 301.891.SARA (7272)
Email:
sleepratt@aol.com